Sök
Stäng denna sökruta.

Luftningsventiler

HITTA RÄTT LUFTNINGSVENTIL

Balanserar trycket i avloppsrör och underlättar effektiv avrinning

Så kan du se till att förhindra problem och främja ett väl fungerande avloppssystem

Luftningsventiler installeras när det finns problematik med antingen undertryck eller övertryck i avloppssystemet. Hög flödeskapacitet och brett temperaturområde är krav som är viktiga vid val av luftningsventil.

Purus luftningsventiler är designade för pålitlig funktion och hög luftflödeskapacitet, och uppfyller kraven enligt standard SS-EN 12380. De är testade för att tåla temperaturer från -20°C till +60°C och ska installeras på platser som är lättillgängliga för inspektion och underhåll. Ventilerna finns i flera storlekar för att passa vanliga dimensioner på avloppssystem och är även tillgängliga för internationella och äldre installationer.

I Purus utbud finns luftningsventiler både för primär- och sekundär-luftning.

Funktion och fördelar

Purus luftningsventil aktiveras vid undertryck i systemet, vilket gör att luft släpps in för att balansera trycket och skydda vattenlåsen. Undertryck uppstår vanligtvis vid WC-spolning, och kan då orsaka att golvbrunnens vattenlås töms.

Installation av ventiler sker på avloppsledningen vilket eliminerar behovet av takgenomföringar, sparar kostnader och minskar risken för fuktskador.

Skulle vattnet stiga i WC-stolen vid spolning, är problematiken den motsatta, dvs det uppstår ett övertryck i avloppsröret. Den vanligast förekommande orsaken till övertryck är förträngningar i avloppssystemet. Vid sådana situationer hjälper normalt inte installation av luftningsventil, utan sannolikt krävs det en rensning av avloppssystemet.

Övertryck kan både leda till läckage av oönskad lukt från avloppet och ökad risk för vattenskador, särskilt vid övergången från stående till liggande samlingsledningar. För att motverka detta rekommenderas ökning av rördimensioner, användning av dubbla 45°-böjar, och i höghus separata samlingsledningar för lägre våningar.

När systemet är i normalläge eller vid övertryck förblir luftningsventilen stängd och garanterar tätning.

Primär- respektive sekundärluftning

Större ventiler (Ø75 mm och Ø110 mm) används för primärluftning av avloppsledningen för att förhindra undertryck. Mindre ventiler (G 1/2”, Ø40 och Ø50 mm) används för sekundärluftning på grenledningar för att öka kapaciteten eller möjliggöra minskad rördimension, med vikt på att bibehålla genomspolning av ledningen för att undvika igenslamning.

EXEMPEL PÅ SEKUNDÄRLUFTNING. 
I illustrationen syns en luftningsventil upptill på andra ledningen från vänster.

Ventil med anslutning G 1/2” och Ø40/50 mm används vid sekundärluftning, dvs på liggande samlingsledning samt avloppsrör. Dessa installeras med avsikt att öka kapaciteten och/eller minska dimensionen på en grenledning. Säkerställ att minst en vattenavledande enhet finns uppströms om luftningsledningens anslutning, då det är viktigt att hela samlingsledningen genomspolas av vatten för att minimera risken att anslutningen slammar igen.

EXEMPEL PÅ PRIMÄRLUFTNING.
I illustrationen syns hur varje byggnad är försedd med en luftningsventil.

Ventil Ø75 mm och Ø110 mm är avsedda för primärluftning, dvs avluftning av stamledningen högst upp på avloppsstammen. Detta för att undvika att undertryck uppstår i systemet. Luftningsventilen placeras i ett väl ventilerat utrymme.

I ett småhusområde är det vanligt att vart tionde hus förses med en öppning ledning som är placerad nedströms. På detta vis minskas frysrisken vid grundare installation då slutänden inte genomströmmas av kall luft. Öppna luftledningar är oundvikliga i viss omfattning då de krävs för att utjämna eventuellt övertryck, släppa ut den luft som sugs in genom luftningsventiler samt i vissa fall ventilera den allmänna avloppsledningen.

Dimensionering

Dimensionering och utformning av spillvatteninstallationer med självfallssystem sker enligt SS-EN 12056 del 1 och 2.

För beräkning av flödeskapacitet (Qa), tillika dimensionering av luftningsventilen, beräknas det totala spillvattenflödet i systemet.

Det totala spillvattenflödet beräknas fram med hjälp av normflödet (l/s) för de installerade enheterna och användningsmönstret (K) i systemet.

Avloppsenhet Normflöde (l/s)
Tvättfat, Bidé 0,5
Duschkabin utan stängningsbar bottenventil 0,6
Duschkabin med stängningsbar bottenventil 0,8
Urinal med cistern 0,8
Urinal med spolventil 0,5
Urinalränna 0,2
Badkar 0,8
Diskbänk 0,8
Diskmaskin (Hushåll) 0,8
Tvättmaskin 6 Kg 0,8
Tvättmaskin 12 Kg 1,5
Vattenklosett 6 l 2,0
Vattenklosett 9 l 2,5
Golvbrunn DN 50 0,8
Golvbrunn DN 70 1,5
Golvbrunn DN 100 2,0
Användningsområde K
Intermittent drift (Bostäder, Kontor etc.) 0,5
Frekvent drift (Sjukhus, Skolor, Hotell etc.) 0,7
Kontinuerlig drift (Allmänna toaletter etc.) 1,0
Speciella förhållande (Laboratorium etc.) 1,2

Förväntat spillvattenflöde: Qt =K √(∑Qnorm)

För totalt spillvattenflöde (Qtot) addera eventuella kontinuerliga (Qk) och pumpade (Qp) flöden. Qtot=Q+ Q+ Qp

Vid installation på luftad grenledning gäller:  Qa ≥ Qtot

Vid installation på luftad stående samlingsledning gäller: Qa ≥ 8 x Qtot 

Produktöversikt Purus luftningsventiler

RSK nummerBenämningAnslutningKapacitet (Qa)
313 11 33Luftningsventil 1/2″G1/2″0,9 l/s
313 11 66Luftningsventil 40Ø4011,3 l/s
313 11 62Luftningsventil 50 med muffØ5011,3 l/s
313 11 64Luftningsventil 40 med adapterØ40/50/75/11011,3 l/s
313 11 60Luftningsventil 75Ø7535 l/s
313 11 61Luftningsventil 110 Ø11079 l/s
313 11 65Rostfri Skyddshuv
(tillbehör Luftningsventil 110)